PHP-Fusion Powered Website Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji varēs saņemt Eiropas attīstības fonda finansējumu namu siltināšanai
Atsūtījis aivis uz March 02 2009 17:37:51
10.februārī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu par aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kuras mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms plānots līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.
Papildus ziņas
10.februārī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu par aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kuras mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms plānots līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru. Līdz 2013.gadam Latvijā šī finansējuma ietvaros paredzēts nosiltināt ap 160 daudzdzīvokļu namu, kas uzbūvēti no 1944. līdz 1993.gadam. Kopējais aktivitātes finansējums ir 16 634 796, 16 latu, no kuriem 14 139 549, 12 latu veido Eiropas attīstības fonda finansējums un 2 495 214, 24 latu valsts budžeta finansējums.

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbu izmaksām dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes darbu veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi. Pēc renovācijas veikšanas siltumenerģijas ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.


Finansējumu šīs aktivitātes ietvaros var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieki atklātas projektu iesniegumu atlases rezultātā. Dzīvokļu īpašnieki projektus varēs iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību, savukārt, lēmums par attiecīgās personas pilnvarošanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.


Projekti būs jāiesniedz valsts aģentūrā „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, vajadzēs iesniegt pieteikumu, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, kurā ierakstīts dzīvokļu īpašnieku lēmums par mājas renovāciju, energoaudita pārskatu, būvprojektu, būves tehniskās apsekošanas atzinumu un citus dokumentus.


Pieteikto projektu iesniegumu atlasi un projektu vērtēšanu īstenos vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un BEMVA. Vērtējot pieteiktos projektus, priekšroka tiks dota tiem, kas par mazākiem līdzekļiem varēs sasniegt labākus energoefektivitātes rādītājus, mājām ar lielāku dzīvokļu skaitu, kā arī mājām, kas atrodas teritorijās ar zemāku teritorijas attīstības indeksu.


Projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs varēs uzsākt pēc līguma noslēgšanas ar BEMVA. Trīs gadus pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējam būs jāiesniedz pārskats BEMVA par energoresursu patēriņu attiecīgajā mājā.


Šobrīd - mēnesi pēc MK noteikumu apstiprināšanas iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar nosacījumiem finansējuma saņemšanai, kā arī veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus. Savukārt, no aprīļa var sākt iesniegt projektu pieteikumus BEMVA. Ar Ministru kabineta noteikumiem un pieteikšanās kārtību var iepazīties MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40111066&mode=mk&date=2009-02-10.


Papildus augstāk minētajam un ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju un iedzīvotāju ierobežotos finanšu līdzekļus, Ekonomikas ministrija 2009.-2010.gadā piešķirs papildus finansējumu 688 710,67 latu apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu, energoefektivitātes novērtējumu precizēšanai, kā arī dzīvojamo māju tehnisko projektu līdzfinansēšanai.